g3020

Структура и управление

Структурата на управление и координация на клъстера

Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство” е самоорганизираща се система, в която фирмите си сътрудничат във вертикални или хоризонтални „вериги“ за получаване на допълнителна добавена стойност и за повишаване на конкурентоспособността. Той обединява експертизата и компетентностите, пазарната отговорност и новаторство на различни по вид и насоченост на дейността организации от вертикалната верига на формиране, представяне, реализиране и оценка на туристически продукти и съпътстващите ги услуги. Дейността на всеки от участниците в Асоциацията покрива важно ниво в изграждането и предлагането на туристически и кулинарни услуги и продукти. Чрез комбиниране на своята експертиза, организациите гарантират ефективно изпълнение на целите на клъстера и кооперирането, а в резултат на това – подобряване качеството на услугите, създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност и генериране.

Обезпечаването на всички процеси (основни и спомагателни), свързани с пазарното предлагане на туристически продукти и съпътстващите ги услуги, както и възможността за синергия, трансфер на експертиза, споделяне и обмен на ресурси и взаимно сътрудничество, по своята същност са водещи фактори за развитието на клъстера и постигането на поставените му цели.

Структурата на управление и координация на клъстера, координацията между членовете и механизмите за вземане на решения относно клъстерните дейности са визирани в Устава на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“. Уставът на сдружението е изготвен така, че да осигури ефективна координация на дейността на клъстера и да гарантира равнопоставено участие на членовете в процеса на вземане на решения и управление на дейността на клъстера. Членовете на клъстера са избрали двустепенен модел на управление, който гарантира прозрачност и ефективност на работата. В допълнение към основния регулационен акт на АКИГ са разработени и редица други спомагателни вътрешни процедури и документи на сдружението, които подпомагат неговата ефективна работа и гарантират равен достъп до предлаганите от Асоциацията услуги за членовете на мрежата.

Органи на управление на Сдружението са Общото събрание и Управителния съвет. Общото събрание е върховен орган, в който с право на глас участват всички членове на клъстера. Новоприетите членове имат равни права с учредителите и участват равнопоставено в реализацията на клъстерните дейности, както и имат достъп до ресурсите на клъстера при равни условия.

В Уставана организацията ясно са дефинирани и разграничени правомощията на двата органа на управление – Общо събрание и Управителен съвет. Общото събрание е върховният орган на управление на АКИГ. Управителният съвет, от своя страна, е основният орган, които отговаря пряко за координиране и организиране на дейността на клъстера. Управителният съвет на сдружението е избираем като мандатността на членовете му дава възможност в Управителния съвет на ротационен принцип да участват всички членове на клъстера.Асоциацията се представлява от Председател, който се избира от състава на Управителния съвет и има право да представлява сдружението самостоятелно пред трети лица. Председателят на сдружението координира текущата дейност и привежда в изпълнение решенията на органите на сдружението.

Органограма2

 

Членовете на клъстера осъществяват регулярна комуникация, чрез ползване на ефективни комуникационни канали и методи. Координацията между членовете и комуникацията се осъществяват посредством няколко метода – заседания на Общото събрание и на Управителния съвет, регулярни работни срещи на представители на членовете на клъстера, електронна и писмена кореспонденция. Допълнително, с цел осигуряване на по-ефективна координация и комуникация между членовете, са разработени и приети от Общото събрание следните документи: вътрешни правила за действие и етичен кодекс на взаимодействие между членовете на клъстера.

Географско покритие и регионално значение на клъстера

Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ осъществява дейност на територията на Североизточен район за планиране в областите Варна, Добрич и Търговище. Основната маса от членовете на клъстера са концентрирани като седалище в областите Добрич, Варна, Търговище , което обуславя дейността на клъстерните членове като фокусирана в Североизточен район за планиране. С развитието на клъстерната мрежа през последните години този обхват беше разширен и в посока на други региони в България (Бургас, Сливен и др.). Сред приоритетите на АКИГ продължават да бъдат и дейности за привличане на нови членове, разширяване на териториалния обхват, диверсификация на клъстерните дейности и най-вече на услугите, предлагани на и от членове с оглед осигуряване на тяхната икономическа устойчивост и конкурентоспособност.

Клъстер “Кулинарни изкуства и гостоприемство” има важно значение за развитието на туризма и съпътстващите го услуги като ресторантьорство, кулинария и развитие на алтернативни форми на туризъм. Така например, новата политика за рекламиране на България като привлекателна туристическа дестинация се фокусира върху атрактивната кулинария и природа на страната ни, което е поредно доказателство за голямото разнообразие на българските кулинарни традиции и тяхната роля за развитието на устойчив туризъм. Именно в това направление е ориентирана и дейността на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“.

Развитието на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ подпомага развитието на икономиката на региона в няколко аспекта като:

-           разработва и предлага на пазара цялостен туристически продукт (култура, природа, етнография, кулинарни традиции и изкуство) с по-висока добавена стойност, което води до повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика;

-           обучава и квалифицира кадрите в областта на туризма и съпътстващите го услуги, което е основен фактор за ръст, подобряване на пазарните позиции на фирмите в сектора, създаване на нови работни места и способност на бизнеса да предлага продукти с висока добавена стойност;

-           повишава качеството и иновативността на предлаганите туристически продукти и диверсифицира туристическите пакети, което е предпоставка за ръст на броя на туристите и клиентите, както и за развитие на местната икономика;

-           подпомага въвеждането на иновативни технологии в областта на кулинарията чрез инвестиции, трансфер на опит и ноу-хау от чуждестранни партньори, организация на демонстрации и изложения за иновации в кулинарните изкуства и технологиите за производство на кулинарна продукция и провеждане на професионални обучения, гарантиращи безпроблемното въвеждане на такива технологии;

-           въвежда системи за електронен маркетинг и онлайн резервационна система и др.;

-           създава цялостна концепция и въвежда използването на мултимедийни ресурси, онлайн апликации и среди, и интерактивни съвременни информационни и комуникационни технологии в практическото обучение по кулинария, с цел създаване на възможности за ефективно обучение и постоянно усъвършенстване на професионалисти в бранша без продължително откъсване от работната среда;

-           въвежда фирмени стандарти за качество, сертифициране на туристически дейности и продукти и разработва еталон и бенчмаркинг за високо качество на практическото обучение в сферата на кулинарията;

-           популяризира и промотира алтернативните форми на туризъм чрез организиране на информационни срещи, участие в изложения, организиране на кулинарни турове, изложения и състезания.

Чрез своята дейност АКИГ изгражда условия и предпоставки за развитие на устойчиви форми на туризъм и диверсификация на дейността на предприятията, а оттам – разкриване на нови работни места. Членовете на клъстера поддържат устойчиви нива на заетост през последните пет години и успяват да запазят създадените работни места в условията на криза. Разширяването на дейността на клъстера ще позволи въвеждането на нови услуги от страна на членовете, устойчивост на бизнеса и създаването на допълнителна заетост.

Пазарни позиции на клъстера

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ дефинира себе си като стратегическо обединение на фирми и организации от сферата на туризма, услугите и кулинарията, които реализират целия процес на създаване, въвеждане и налагане на пазара на туристически и кулинарни продукти и които демонстрират ефективно връзката между бизнеса, приложните изследвания и образованието. Цел на обединяването е да бъде достигнат необходимия експертен и институционален потенциал за създаване и предлагане на продукти и услуги в областта на кулинарията, които да наложат като уникална туристическа атракция българската кухня и да допринесат за развитието на кулинарен туризъм с висока добавена стойност. В основата на клъстерната стратегия е укрепването на връзките в сектора на алтернативния туризъм, увеличаване на дела на услугите, основани на кулинарното изкуство и гостоприемство и налагането на услуги, свързани с подготовката и презентирането на кулинарна продукция. Клъстер АКИГ стимулира разработването и внедряването на нови кулинарни и туристически продукти, които да се отличават с по-висока добавена стойност, и нови кулинарни технологии, които да обогатяват и диверсифицират (хоризонтално и вертикално) предлаганите услуги в местата за хранене и да повишават качеството на продуктите и услугите в областта на кулинарията, семейното хотелиерство и туризма. В този смисъл, клъстерът е основно насочен към иновациите и консултантски и развойни дейности в полза на малкия и среден бизнес. Чрез кооперирането под формата на интегриране на експертиза и ресурси, обмяна на добри практики и съвместна развойна дейност, АКИГ позволява разработването и развитието на проекти, които не биха били по силите на индивидуалните членове.

Пазарните позиции на АКИГ са особено силни в областта на иновациите, консултантските и развойни дейности в сферата на туризма и на кулинарията като част от алтернативния туризъм. Висше училище по мениджмънт и Международен институт по мениджмънт са водещи институции в сферата на приложните изследвания и иновациите в кулинарията, гостоприемството и туризма.АКИГ има задоволителен дял на пазара на туроператорските и турагентските услуги, особено в гр. Добрич и гр. Варна, където „Е-турс“ ООД, „Еуротур“ ООД, „Дидона“ ООД и „ВИП-Сливен“ ООД са сред водещите тур агенции.В качеството си на малки и средни предприятия, представителите на секторите хотелиерство, ресторантьорство и производство на кулинарна продукция, каквито са болшинството от членовете, притежават адекватен пазарен дял и висок потенциал за растеж. Центровете за професионално обучение към „Международен колеж“ ООД и към Висшето училище по мениджмънт са сред водещите доставчици на обучителни услуги в областта на професионалното образование и обучение в сферата на туризма на национално ниво.

Дейността на АКИГ е насочена предимно към вътрешния пазар, като по отношение на териториалната разпределеност тя първоначално бе концентрирана в областите Добрич, Варна и Търговище. За по-малко от 3 години активна работа АКИГ успя да привлече вниманието и съответно членството на още над 20 търговски, неправителствени и образователни структури, споделящи неговите цели.Целта на клъстера е да продължи да привлича нови членове, като разшири обхвата на дейността си и съответно интензитета на влияние върху приоритизираните области на територията на целия Североизточен район, а в бъдеще – и на национално ниво. Клъстерът създава и ефективни международни партньорства, като целта е да бъдат приложени в България добри международни практики и опит в кулинарните иновации. За целта се използва изградената вече партньорска мрежа на създателите на клъстера – „МК“ ООД, Международен институт по мениджмънт, ВУМ и „Е-турс“ ООД. Развиват се и нови канали за сътрудничество.

Екип на АКИГ

Екипът на клъстера се управлява от Председателя на Управителния съвет на сдружението, който насочва, координира и контролира дейността на персонала на сдружението. За административната работа на екипа се грижи Офис мениджър, който координира дейността на сдружението, съвместните дейности на неговите членове и комуникацията в рамките на клъстерната мрежа. Постоянният експертен състав на АКИГ се състои от Експерт Маркетинг и реклама, Експерт Туризъм и Експерт Маркетинг и реклама.

Допълнително към екипа на сдружението се привличат и оформят функционални екипи от външни експерти, сътрудници, инструктори и др. специалисти, в съответствие с дейностите на сдружението, които се реализират към съответния момент.

Септември 2023
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria