g3020

Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ

123

Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) приключи успешно изпълнението на втори договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“, който беше реализиран в периода 10.03.2014-10.09.2015 г. чрез изпълнението на проект BG161PO003-2.4.02-0134-С0001 „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ“. По-долу можете да намерите информация относно изпълнените дейности по проекта и постигнатите от екипа на сдружението резултати.

 Финансираща програма: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Схема: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Стойност на договора: 475 926,00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 242 547,00 лв.

Място на изпълнение: Република България, Североизточен район за планиране

Период на реализация: 10.03.2014 г.- 10.09.2015 г.

Общата цел на проекта е разширяване на дейността и диверсификация на услугите, предоставяни от клъстер „Асоциация Кулинарни изкуства и гостоприемство“, формиране на нови конкурентни качества на клъстерните членове и насърчаване на иновациите чрез инвестиране в съвременни технологии и оборудване, синергия на познанията, технологиите и пазарните позиции като фактор за растеж. В дългосрочен аспект проектът допринася за увеличаване ефективността на пазарното представяне на предприятията, ползващи предимствата на АКИГ, за насърчаване на бизнес кооперирането и за развитие на динамична и конкурентоспособна икономика в Североизточния район за планиране.

Общата цел на проекта се постига чрез изпълнението на следните специфични цели:

1)   Изработване и реализиране на ефективно технологично решение за разширяване дейността на клъстер АКИГ и създаване на нови услуги в областта на кулинарията и гостоприемството;  

2)   Създаване на „Център за иновации в кулинарния бизнес“ (ЦИКБ)към АКИГ с прилежаща учебна кулинарна лаборатория и демонстрационна зала, който да подобрява капацитета на клъстерните членове да развиват, реализират и демонстрират иновативни продукти и услуги в сферата на кулинарията, туризма и гостоприемството;

3)   Повишаване качеството на туристическите и кулинарни продукти и услуги, предоставяни от АКИГ, увеличаване на пазарния дял и създаване на нови работни места.

 ДЕЙНОСТИ:

Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”

Дейност 1. Визуализация и публичност на проекта.  

Постигнати резултати:

В рамките на тази дейност бяха изработени информационни материали за визуализация на закупеното по проекта оборудване и обособените помещения на Центъра за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ. Бяха поставени две информационни табели, а закупените уреди бяха обозначени със стикери, свидетелстващи за финансовия принос на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Компонент 3 „Инвестиционен компонент"

Дейност 2: Създаване на Център за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ

Постигнати резултати:

- Подобрени функционални характеристики чрез ремонтни работи в определените помещения за изграждане на симулационна среда в Център за иновации в кулинарния бизнес в гр. Варна;

- Изградени помещения и обособени кътове в съответствие с разработено технологично и пространствено решение за изграждане и оборудване на Центъра за иновации в кулинарния бизнес .

Дейност 3: Оборудване и въвеждане в експлоатация на Център за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ

Постигнати резултати:

- Оборудван Център за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ, който се ползва от всички членове на клъстера за организиране на обучения, кулинарни изложения и дегустации и който предлага решение за развитието на клъстера, в т.ч. диверсифициране на неговите дейности и повишаване на неговата конкурентоспособност и иновационен потенциал;

- Доставено, монтирано и въведено в експлоатация подходящо оборудване за създаване на симулационна практическа среда, насърчаваща разработването и въвеждането на иновативни техники в подготовката и презентирането на кулинарна продукция (храна и напитки) като възможност за изграждане на нови конкурентни предимства и разширяване на бизнес възможностите;

- Доставено, монтирано и въведено в експлоатация подходящо оборудване за целите на провеждане на различни по вид демонстрации, семинари, презентации, изложения и турове.

- Подбрани активи, необходими за обособяване на кулинарна лаборатория и демонстрационен център, и за ефективно изпълнение на техните цели, съгласно целите и визията на АКИГ;

- Подбрани професионални уреди, които спазват най-важните за функцията им условия – високо качество, енергийна ефективност, безопасност, поддържане на високо технологично ниво, икономия на ресурси – електроенергия и човешки труд, спазване на изискванията на Европейския съюз за работа.

ПОСТИГНАТИ ЕФЕКТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА:

(1)   Изграденият Център за иновации в кулинарния бизнес позволява разширяване на дейността на клъстера посредством включването на нови елементи:

(а) практическо обучение и подготовка на човешки ресурси, съобразени с нуждите на бизнеса от ефективно ползване на съвременни технологии и техники за приготвяне и представяне на кулинарна продукция, които са в крак с изискванията на потребителите и същевременно опазват българските кулинарни традиции;

(б) демонстрации, презентации и изложения на висококачествена на кулинарна продукция (храни и напитки) и иновации в кулинарните изкуства.

(2)  В отговор на нуждите и потребностите на членовете на клъстера, продиктувани от условията на външната и вътрешната среда, проектът предлага ефикасно решение, което да подпомогне бъдещото конкурентоспособно и устойчиво развитие на отделните членове на клъстера и на АКИГ като цяло, при спазване на основните приоритетни области и ползване на всички алтернативи за популяризиране на кулинарията като водещ фактор за икономическо развитие (в качеството си на важна част от сектор Туризъм).

(3)  Включването на дейности по повишаване квалификацията и пригодността на работната сила към променящите се условия на пазара, както и на дейности за укрепване на иновационния потенциал на членовете, по своята същност диверсифицира предлаганите от клъстер АКИГ услуги без да променя значението, приоритетите и обсега на неговите дейности и цели. Подобна диверсификация е от ключово значение за осигуряване на допълнителна добавена стойност на продуктите и услугите в разделите кулинария и ресторантьорство, както и за насърчаване на конкурентоспособността и цялостното развитие на отрасъл Туризъм в СИРП.

(4)Посредством реализираните по проекта дейности беше създадена и въведена нова услуга в портфолиото на АКИГ, а именно – Център за иновации в кулинарния бизнес, който функционира като иновационно клъстерно ядро, осигуряващо условия за различни по вид практически обучения, организиране и провеждане на промоционални и демонстрационни събития.

(5)  Чрез изграждането на Център за иновации в кулинарния бизнес се създават предпоставки за повишаване качеството на предлаганите от клъстер Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ услуги.

(6)Центърът има ключово значение за изграждане на капацитет на клъстерните членове, който в туристическия бранш е пряко зависещ от потенциала за иновации и компетентността на човешките ресурси за подобряване качеството на предлаганите услуги.

(7)Проектът насърчава създаването на иновации и въвеждането на нови технологии в кулинарния сектор посредством създаването на Център за иновации в кулинарния бизнес в гр. Варна и създаване на условия и възможности тези иновации да бъдат демонстрирани и тествани на практика.

 

Снимки от изградения в гр. Варна Център за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ можете да видите тук.

 

 

 

Ноември 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria