g3020

Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване (CASYS)

4. Банер CASYS

Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване (CASYS)

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) е партньор по проект „Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване (CASYS)“, по Договор № 2015-1-BG01-KA204-014346. Проектът се реализира в рамките на Програма ЕРАЗЪМ+ като е отличен с най-високия резултат от трите одобрени за финансиране български проекта по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, в обхвата на Стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни.

Периодът на изпълнение на проекта е две години - от 01.09.2015 г. до 31.08.2017 г.

Инициативата е плод на съвместните усилия на партньори от 7 държави, в т.ч.: Литва, Латвия, Словения, Италия, Испания, Великобритания и България. Водещ партньор е българската организация „Международен колеж“ ООД, гр. Добрич – един от учредителите на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) и утвърдена обучителна институция с лицензиран център за професионално обучение с над 10 годишна история, която заедно с партньорството на АКИГ, гр. Добрич представлява българското участие в проекта. Чуждестранните партньори също са центрове за продължаващо и професионално обучение, организации, предоставящи образование за възрастни, висши училища, мрежи от неправителствени и младежки организации и т.н.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

(1) Повишаване на качеството и пригодността на образованието за възрастни, предлагано в областта на кулинарните изкуства;

(2) Повишаване на съответствието с изискванията на пазара на труда на програмите за обучение на възрастни и придобиване на квалификация в областта на кулинарните изкуства;

(3) Подпомагане на насочването на процесите по учене през целия живот и преминаването на обучаеми по кулинарни изкуства през различни нива и видове формално и неформално образование чрез прилагането на референтни европейски инструменти за припознаването и валидирането на придобитата предходна квалификация.

(4) Насърчаване на младежката заетост и постепенното преориентиране на кулинарния бизнес към социални цели и отговорности, в частност - чрез интегриране в програмите за обучение по кулинарни изкуства на социални, иновативни и устойчиви аспекти на бизнеса, и чрез създаването на социален инкубатор за кулинарния бизнес.

Дейностите по проекта са обединения в няколко функционално свързани работни пакета (РП):

РП1: В рамките на първия работен пакет ще бъде разработен Пилотен курс за обучение на възрастни „Управление на кулинарните изкуства и на кулинарния бизнес“. Основната цел на новия курс е да съобрази преподаването с нуждата от определени умения в кулинарния бизнес и същевременно да стимулира бизнеса да проявява по-голяма отзивчивост към социални въпроси като подобряване на общественото здраве, развитие на общността, устойчиви трудови практики, създаване на заетост (сред младежите), устойчивост на средата и социално включване.

РП2: Обмен на добри практики за насърчаване на социалната роля на кулинарния бизнес. В рамките на втория работен пакет ще бъдат осъществени обмен на добри практики в областта на кулинарните иновации с фокус върху здравословния начин на живот и общественото здраве, както и обмен на добри практики за засилване на приноса на кулинарния бизнес към местната заетост, социалното включване, устойчивостта на средата и развитието на общността. Като резултат от съвместните усилия на консорциума от партньорски организации при реализацията на този работен пакет ще бъде разработен компендиум с добри практики и ще се проведе съвместно обучение на персонала на партньорите в България, както и 7 национални конференции за промотиране на учебния план за курса и компендиума с добри практики във всяка от партньорските държави.

РП3: В рамките на третия работен пакет ще бъде създаден Пилотен социален инкубатор за кулинарния бизнес, който да подкрепя с експертиза нуждаещите се целеви групи. Ще бъдат осъществени и редица пилотни инициативи, сред които: (1) Разработване на процедури за валидиране, даващи възможност за признаване на уменията в областта на кулинарното изкуство, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, както и чрез професионален опит, и гъвкави пътеки към курса „Управление на кулинарните изкуства и кулинарния бизнес”. Ще бъдат набелязани пътеки за кариерно развитие, като се акцентира върху знанието, придобито чрез ИКТ; (2) Ще бъде проведено етнографско кулинарно изследване, целящо да се издири и съхрани набор от традиционни автентични рецепти, представящ кухните на различните етноси, регионалните различия в традиционните рецепти и местно произведените продукти; (3) Работният пакет предвижда разработването на регионален план за действие (РПД) за развитието на социално отговорен кулинарен бизнес; (4) Организиране на събитие за разпространение на резултатите с цел популяризиране на РПД и кулинарното изследване, посредством провеждането на кулинарно изложение в Добрич. В допълнение ще бъдат използвани и съвременните средства на социалните медии за популяризиране на продуктите и резултатите от проекта, като ще бъдат създадени и поддържани интернет блог с кулинарни иновации и YouTube канал, където всички заитнересовани страни ще могат да споделят видео и мултимедийни ресурси.

РП 4: В рамките на последния работен пакет ще бъде организирано и проведено пилотно обучение съгласно разработения по проекта учебен план за обучение на възрастни. За целта ще бъде разработена онлайн платформа за дистанционно обучение, осигуряваща достъп до курса за обучение на възрастни, ориентирането в системата на ученето през целия живот и модела на валидиране. Дейността ще приключи с организиране на смесена мобилност за възрастни обучаеми, част от която ще бъде подготовката и участието в кулинарното изложение.

4. Лого Еразъм

Ноември 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria